Obchodní podmínky

Obchodní podmínky :

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Benesova Jaroslava, IČ:49010000, se sídlem Ellerova 1101 , Strakonice 38601

 

 

 1. Preambule

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.kidscompany.cz, který je provozován Benešová Jaroslava, IČ:49010000, se sídlem Ellerova 1101 , Strakonice 38601. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Benešová Jaroslava, IČ:49010000, se sídlem Ellerova 1101 , Strakonice 38601 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

   

 1. Definice

  1. Prodávající

  Prodávajícím je Benesova Jaroslava, IČ:49010000, se sídlem Ellerova 1101 , Strakonice 38601.

  2. Kupující

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

   

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3.Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

   

   Zpracování osobních údajů

  Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Závazně objednat ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

   

  Provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele eshopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Společnost Benesova Jaroslava.je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00059440. s datem registrace 11.06.2015. Poskytnuté osobní údaje je Prodávající/Provozovatel oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

   

  Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@kidscompany.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

  1. Objednávka a uzavření Smlouvy

   Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 2-10 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

    

   V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.

    

   Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

    

   Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  nejnižší cena našeho e-shopu

  Kurýrní služby od 119,- Kč 

  Zasilkovna / Balíkovna od 89,- Kč

  Česká pošta od 69,- Kč

  *Doprava SK nadměrné výrobky - na dotaz 
  Dopravu na Slovensko řešíme u výrobků, jako třeba KidKraft Kuchyňky, domečky apod. velke zásilky, doručením přímo od výrobce k Vám domu. Pouze platba předem bankovním převodem. Cena dopravy se odvíjí od hodonoty zboží a doplňujeme individuálně. Platební údaje Vám budou zaslány. Objednávka je do potvrzení prodejcem nezávazná.

  Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží, nebo jiného produktu.

  V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající.

  V případě objednávky zboží v hodnotě nad 5000,- Kč / 6000,- Kč(DPD) nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

   

  1. Záruka a servis

   Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

    

   Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

    

   Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

    

   Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

    

  1. Reklamační řád

    

   V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

   v případě vady odstranitelné:

   a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

   b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

   c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

    

   v případě vady neodstranitelné:

   a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

   a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

   jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

   a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

  Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

   

  Reklamace se nevztahují na případy:

   

  -vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

  s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

  -prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

  -na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

  -na vady způsobené vlivem živelných katastrof

  Předcházení vzniku vady

  Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

   Nadměrné či nevhodné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost výrobku a může být důvodem odmítnutí reklamace.

  Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost.

   

   

  7. Ukončení Smlouvy

   

  Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

   

  Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

   

   

  8. Závěrečná ustanovení

   

  Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

   

  Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

   

  Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

   

  Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

   

  Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky, uskutečněné v eshopu Kidscompany.cz i dle obdržené faktury. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky, je kupující povinen o tom vyrozumět prodávajícího.

   

  Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

   

  Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce . Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

    

    

   Náklady rozhodčího řízení tvoří:

   a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,-Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit;

   b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

    

   Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

    

   Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

    

   V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

     

    Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v . Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 13.05.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

    Podmínky ochrany osobních údajů:

    I. Základní ustanovení

    1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslava Benešová. IČO: 4901000, se sídlem Ellerova1101, Strakonice 38601 (dále jen: „správce“).

    2. Kontaktní údaje správce jsou:
     email: info@kidscompany.cz
     telefon: +420 72490021

    3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

    4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


    II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

    1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

    2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


    III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

    1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

     • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

    2. Účelem zpracování osobních údajů je

     • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

    3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve  smyslu čl. 22 GDPR.


    IV. Doba uchovávání údajů

    1. Správce uchovává osobní údaje

     • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

    2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


    V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

    1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

     • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

     • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

    2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


    VI. Vaše práva

    1. 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

     • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

     • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

     • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

     • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

     • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

     • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

    2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


    VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

    1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

    2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

    3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


    VIII. Závěrečná ustanovení

    1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

    2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

    3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

     

     

    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

    Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

     

    Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
    Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
    Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
    Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
    V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

    Dárkové poukazy :

    Dárkový poukaz může být uplatněn pro nákupu v internetovém obchodě  zadáním kódu  www.kidscompany.cz.

    Podmínky použití dárkového poukazu:

    1. Hodnota poukazu je uvedena na pření straně poukazu a bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.kidscompany.cz.
    2. Pokud hodnota nákupu bude nižší, než hodnota použitého poukazu, přeplatek nebude navrácen.
    3. Pokud chcete najednou použít více dárkových poukazů, můžete kumulovat jejich hodnotu do jedné objednávky
    4. Poukaz nelze směnit za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
    5. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, může být, v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace, vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
    6. Platnost poukazu je uvedena na přední straně poukazu. Po uplynutí uvedeného data se poukaz stává neplatným. Dobu platnosti nelze prodloužit.
    7. Získat podrobné informace pro uplatnění poukazu při nákupu v e-shopu můžete návštěvou našich stránek https://www.kidscompany.cz/clanky/obchodni-podminky/
    8. Dárkový poukaz se stává platným až po uhrazení. Platnost poukazu je od dne vygenerování. Pokud je poukaz měsíc vygenerován a nezaplacen, bude automaticky stornován.
    9. Poukaz je přenosný.
    10. Poukaz na částku v CZK lze použít pouze na nákup zboží v CZK.
    11. Poukaz můžete v případě ztráty znovu získat u nás v obchodě.
    12. Nákup zboží dárkovým poukazem se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem naší firmy .    Více o důležitých informací zde (povinných) : 

    https://www.kidscompany.cz/dulezite-informace/

     

     

    Provozovatel kidscompany.cz: 

     

    Jaroslava Benešová
    Ellerova 1101

    Strakonice 38601  

    Uvedená adresa slouží jako sídlo firmy, nikoliv sklad.

    Adresa provozovny: Katovická 175
    Město: Strakonice

    ICO.: 490 10000 
    Zákony a předpisy:
    - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
    - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

    DIČ: CZ 536012210

    Jsme plátci DPH

     

    Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 350,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní po kuty), budou podstoupeny předány společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednán